Verificació de documents electrònics

Benvingut al sistema Verifirma, des del qual podrà comprovar l'autenticitat dels documents signats electrònicament que haja rebut.Els documents electrònics generats per l’ Ajuntament de Benetússer en la seua Seu Electrònica inclouen en les seues pàgines un codi que es denomina Codi Segur de Verificació (o CSV). Aquest codi és el que permet comprovar l'autenticitat del document imprés en paper per una tercera persona interessada.

Per a verificar un document amb CSV, haurà dintroduir el seu codi (o escanejar el codi de barres) en la casella següent i prémer el botó "Verificar document". El resultat serà un document electrònic, reflex fidel del document a acarar, que podrà usar per a verificar la coincidència de les dades que té el {0} amb el document en paper del que es disposa.

On es troba el Codi Segur de Verificació

El codi CSV és el que es troba imprès en la part superior del marge esquerre dels documents electrònics generats per lAjuntament dIbi, just sota el codi de barres.

Imatge

Navegació per pàgines

Contactes