Instancia general

Procediment genèric que permet tramitar un expedient electrònic de qualsevol índole, excepte per al cas d'aquells per als que s'haja establit un model de sol·licitud específic, i annexar-li documentació.

L'oportuna en funció del procediment que es pretenga tramitar.

Ací pot descarregar els models normalitzats autoemplenables per a la seua presentació presencial.

El fixat en la norma reguladora del procediment en qüestió (quan la norma no fixe el termini màxim, este serà de 3 mesos).

Estimatori, excepte en els supòsits previstos en l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L'oportú en funció del procediment que es pretenga tramitar.

Navegació per pàgines

Contactes